Historie Poradenského centra

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti je odloučeným pracovištěm
Pedagogicko-psychologické poradny, Hybešova 15, Brno.


Fotografie interiéru

2010 – 2013

·         trvá spolupráce s Klinikou adiktologie v projektu VYNSPI, tvorba metodických materiálů v oblasti primární prevence rizikového chování v oblasti školství, tvorba standardů odborné způsobilosti v primární prevenci

·         zapojení studentů VŠ do peer programů všeobecné specifické primární prevence pro základní a střední školy

 

2007 – 2009

·         spolupráce s rakouskou organizací Ananas na mezinárodním projektu, jehož cílem bylo vytvořit kvalitní nástroj, díky němuž by bylo možné včas odhalit míru zanedbávání a zneužívání dětí

·         navázání bližší spolupráce s Klinikou adiktologie pod 1. LF UK v Praze v projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (VYNSPI)

 

2005 – 2006

·         Poradenské centrum úspěšně prošlo pilotní certifikací a umožnilo v rámci studia certifikátorů cvičné stáže pro jeho frekventanty

·         hlavním cílem tohoto období bylo zkvalitňování všech typů poskytovaných služeb
a prezentace zkušeností v celostátním měřítku

 

2004

·         Poradenské centrum bylo zařazeno do projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) „Pilotní ověření připravenosti standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek a ověření metodiky hodnocení pro potřeby certifikačního procesu“

·         rozšířena nabídka vzdělávacích akreditovaných programů pro pedagogy v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů

 

2003

·         spolupráce se Skálovým institutem v Praze – akreditované vzdělávací programy pro pedagogy

·         zahájena spolupráce s neziskovou organizací Release ze Stuttgartu (pilotní projekt krátkodobé intervence u experimentátorů s návykovými látkami)

·         činnost Centra nadále zaměřena na preventivní programy pro brněnské školy a vrstevnické programy (seberozvojová skupina, peer program, netradiční formy prevence)

·         v oblasti sekundární prevence se centrum zaměřuje na klientelu z řad rodičů mládeže zneužívající návykové látky

 

2001 - 2002 

·         rozpracování a systematizování peer programu (vrstevnického programu)

·         v rámci nastartování systematizace prevence v systému školství Centrum zastává roli metodického pracoviště pro školní metodiky prevence

·         vzdělávací programy pro pedagogy: metodika osobního rozvoje, metodický program, který byl zaměřen na systematické a dlouhodobé vzdělávání všech pedagogických pracovníků (nejen školních metodiků prevence), přičemž zohledňoval a navazoval na školní osnovy předmětů, které zahrnují problematiku zdravého životního stylu a možných nežádoucích rizikových projevů chování u dětí a mládeže (především OV, RV; Základy společenských věd)

·         činnost Centra pod odbornou supervizí

 

1999 - 2000 

·         Centrum bylo přejmenováno na Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

·         činnost Poradenského centra se nadále orientuje na primární a sekundární prevenci, v rámci primární prevence došlo k posunu směrem k oblasti zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, prevenci šikany v třídních kolektivech a odpolední alternativní dílny pro mládež

·         systematizování vzdělávání školních metodiků prevence: metodika zavádění minimálních preventivních programů (MPP) souběžně s vypracováním a zaváděním interaktivních metod práce do konkrétních preventivních programů na školách

 

1995 - 1998 

·         v roce 1996 Centrum se stalo odloučeným pracovištěm Pedagogicko - psychologické poradny, Zachova 1, Brno, vedením pověřena PhDr. Lenka Skácelová, profilace koncepce a cílů činnosti Centra ve specifické primární prevenci užívání návykových látek

·         náplň činnosti centra se obohatila o akce pořádané k oslovení širší veřejnosti (např. "Cross" Lužánky – „Stop drogy“, časopis „Já a My“ Mikulášský koncert) a o vrstevnické programy (peer program)

 

1994

·         vznik Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislosti z iniciativy Občanského sdružení Podané ruce, vedoucí se stala PhDr. Marcela Vodičková

·         činnost Centra byla zaměřena na práci s klienty, preventivní programy s drogovou tématikou pro školy a vzdělávání pedagogů (předávání informací)