Důležité informace

Znalost aktuální situace v místě školy - velmi užitečné je zmapování podniků a prodejen, ve kterých dochází k prodeji a podávání alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Seznam těchto zařízení je vhodné předat orgánům obce a Policii ČR. Užitečná je znalost výskytu OPL (jaké druhy a způsoby užívání jsou v místě sídla školy a bydliště žáků nejobvyklejší), ze které můžete vyvozovat následná opatření. Zdrojem těchto informací jsou žáci, rodiče, Policie ČR, nestátní neziskové organizace zaměřující se na danou problematiku, pedagogicko psychologická poradna, orgán sociálně-právní ochrany apod.

Související zákonná ustanovení:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 6 (1) Sociálně - právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, (c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že…požívají alkohol nebo návykové látky…

§ 7 (1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče

§ 10 (4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo (a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje…osobě mladší osmnácti let… (b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol (e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, než látek omamných a psychotropních, osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj (j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.

Zákon č. 140/1967 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

§ 187 Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku….

§ 187a Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku…v množství větším než malém…..

§ 188 Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky…

§ 188a Šíření toxikomanie kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří….

§ 218 Podávání alkoholických nápojů mládeži Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody….