Preventivní program školy

Preventivní program školy je obecný rámec, jehož cílem je definovat komplexní a dlouhodobý program, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu.

Preventivní program školy je dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Měl by také obsahovat programy zaměřené na jednotlivé formy rizikového chování.

Preventivní program školy by měl být založený na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

Preventivní program školy by se obecně měl skládat minimálně ze třech částí:

-      soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti ve škole,
-      program pro rozvoj dovedností pro život (sociální dovednosti a dovednosti sebeovlivnění),
-      programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování.

Preventivní program školy je vypracováván školním metodikem prevence na období jednoho školního roku, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a toto vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Doporučená osnova pro tvorbu Preventivního programu školy (PPŠ)

Charakteristika školy  - specifika školy a  budovy, technické zázemí, počty žáků, výsledky konkrétního mapování situace ve třídách v uplynulém období

 

Informační zdroje

-         vnitřní informační zdroje školy  - knihovna (literatura, časopisy, videotéka), webová stránka školy, schránka důvěry (pravidla jejího využívání), kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště , odkaz  školní časopis, školní rozhlas (a pravidla jejich fungování), nástěnky, aj.

-         vnější informační zdroje školy -  kontakt na příslušného  metodika prevence při PPP,  kontakty na pomáhající  organizace a odborná zařízení (včetně odkazů na webové stránky důležitých organizací), atd.

 

Školní řád  - je součástí PPŠ, nemusí být v PPŠ uveden v plném znění, stačí odkaz na něj, kde lze dohledat

 

Krizový plán školy ke všem typům rizikového chování – dokument kde je přehledně a konkrétně uvedeno: kdo provádí pomoc, kdo komu hlásí v systému školy, kdo kam zapíše, kdo informuje zákonné zástupce žáků, kdo a v kterých případech informuje Policii ČR, OSPOD aj., kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků školy, kdo a jak informuje ostatní žáky školy, kdo a jak informuje zřizovatele, média; důležité je, aby byl vypracován pro  všechny typy rizikového chování

 Riziková místa školy  -  výčet rizikových  míst a  opatření, která jsou pro tato místa školou realizovány, patří sem také postup řešení situací, kdy opatření selžou a dochází zde k rizikovému chování či porušování školního řádu

 

Cíle PPŠ

-        dlouhodobé cíle - preventivní strategie školy na několikaleté období

-       krátkodobé cíle – nejčastěji na jeden školní rok, při jeho definování je vhodné vycházet z hodnocení činnosti za uplynulé období a  mapování potřeb cílových skupin, krátkodobé cíle by měly být konkrétní, realistické, měřitelné tzn. hodnotitelné za určité časové období

 

Zaměření PP pro cílovou skupinu:

žáci  - provádět průběžně analýzu jejich potřeb,  sledovat informovanost žáků o oblasti PP a typech RCH, zajistit přiměřený  podíl žáků na výběru programu aj.

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy  zajištění informovanosti, odborná a metodická pomoc, vzdělávání,  definování způsobu předávání a shromažďování informací,  práce školního  poradenského pracoviště, rozdělení kompetencí jednotlivých členů sboru

rodiče – zajištění informačního servisu pro rodiče, aktivní formy spolupráce s rodiči, přednášková činnost, odborná pomoc rodičům školním poradenským pracovištěm příp. síť kontaktů na odborná zařízení

 -       zdroje zajištění PP

-         interní zajištění PP – vychází z analýzy ŠVP s ohledem na typy rizikového chování a věkové skupiny,  zajišťují rozvoj sociálních  dovedností, dovednosti  sebeovlivnění  tzv.  self management  (téma, hodinová dotace, forma práce, ročníky)

-   externí zajištění PP  - projekty, výjezdy, preventivní programy zajišťované externími organizacemi (téma, hodinová dotace, forma práce, ročníky)

 

Monitoring a evaluace (zdroje: žáci, rodiče, pedagogové, škola jako celek; záznamy četnosti výskytu rizikového chování, zprávy OSPOD, hlášení PČR)

 

Povinné přílohy (legislativní podklady a normy týkající se PP, krizový plán školy, síť organizací a služeb poskytujících odbornou péči, přehled volnočasových aktivit v regionu a mimoškolních aktivit školy, spolupráce na regionální úrovni v systému prevence, archivace a evaluace předchozích MPP, archivace výsledků anket, průzkumů a jiných šetření)Doporučená literatura

Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.


Aktuální legislativa

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany (Metodický_pokyn_šikana_2016.pdf)

Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. (Novelaela vyhlášky č. 72-2005 Sb.pdf)

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními   (Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf)

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Více informací a dokumentů ke společnému vzdělávání lze získat zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3