Partneři

   

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

  

   

Odbor prevence Městské policie Brno je výkonný a metodický organizační celek s celoměstskou působností, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku v souladu se zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a to zejména přípravou a realizací projektů prevence kriminality, dopravní nehodovosti a sociálně patologických jevů.

     

Pedagogicko-psychologická poradna Brno je partnerem projektu STŘED,o.s."Centrum prevence a pomoci". Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky a je veden pod RČ: CZ.1.07/1.2.00/14.0035.

  

   
Společně k bezpečí, o.s. usiluje o zvyšování účasti občanů na řešení problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, státní správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními občanskými aktivitami při řešení komunálních problémů, které se týkají především oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí.