Nabídka na školní rok 2018/19

 

Programy primární prevence

pro SŠ a SOUJak si program objednat?

Rezervovat termín programu můžete ŠMP nebo TU osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v čase 9ºº - 11ºº a 13ºº - 15ºº hod.

Vyplněnou objednávku s tématem programu (formulář na našich www) zašlete nejpozději 2 týdny před termínem programu.

Zároveň je vhodné  před konáním programu připomenout žákům téma programu, které jste společně vybrali.

Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv, maximální kapacita prostor je  31 žáků. Minimální počet účastníků je 10 žáků.

Délka programu je uvedena u jednotlivých témat, programy probíhají v dopoledních hodinách, začátek programu je zpravidla v 9:00 h,  je nutné jej ze strany účastníků  dodržovat.

Přítomnost a aktivní účast třídního učitele na programu vítáme a doporučujeme.

Programy probíhají většinou v prostorách Poradenského centra.

Nezapomeňte na přezůvky.

Programy vedou Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Nesvadbová, Mgr. Šťastný

 
Objednávka programu ke stažení (formát DOC)    Programy všeobecné primární prevence  

Podpora zdravých vztahů ve třídě


Tyto programy jsou zaměřené na prohloubení spolupráce, komunikace, vzájemného poznání se, tedy na podporu zdravých vztahů v třídním kolektivu. Nutná je účast alespoň 75% žáků třídy.
Pro třídy, kde se objevují závažnější problémy ve vztazích, doporučujeme využít nabídky programů selektivní nebo indikované prevence.

 Na jedné lodi

Již tradiční  a osvědčený program našeho Centra.
Potřebujete více stmelit nově vzniklý třídní kolektiv? Žáci ve třídě se ještě dobře neznají? Třídní učitel by rád příjemně nastartoval svou spolupráci s novou třídou? Program je vhodný pro I. ročníky v průběhu 1. pololetí školního roku. Je zaměřený na bližší seznámení, překonání počátečních rozpaků a společné prožití si zajímavých situací i zábavných her.
Délka programu: 120 - 150 min. (dle aktivity a počtu účastníků)

 Společně na Měsíc

Potřebujete podpořit spolupráci ve třídě, máte pocit, že třída je plná individualit a ve chvíli, kdy má třída pracovat jako tým, vázne to?
Žáci zažijí situaci, v rámci které budou řešit úkol jako tým, musí si pomáhat a důvěřovat si navzájem, budou mít také prostor poskytnout si vzájemně pozitivní zpětnou vazbu.
Cílem programu je volnou formou podpořit spolupráci mezi žáky třídy.
Délka programu: 120 - 150 min. (dle aktivity a počtu účastníků)

 Expedice

Cílem programu je ověřit si úroveň efektivní komunikace na verbální i neverbální úrovni,  v rámci kolektivu,  při řešení různých situací. Je to i příležitost vyzkoušet, zda jsou účastníci schopni si navzájem naslouchat, sdělovat své názory, vzít v úvahu názory jiných  a domluvit se. Maximální kapacita tohoto programu je 30 účastníků, minimální 15 účastníků.
Délka programu: 120 - 150 min. (dle aktivity a počtu účastníků)

 


Sebepoznání a mezilidské vztahy

Programy vyžadují vzájemnou důvěru účastníků a ochotu sdílet osobnější témata (tzn. zdravé třídní vztahy). U těchto programů je obzvlášť důležité, aby se pro ně žáci rozhodli sami, s ochotou a vnitřní motivací programem projít s určitou mírou otevřenosti.

 Sám sobě psychologem

Cílem programu je přemýšlet a porovnat si, v čem jsem jedinečný, co mám naopak s ostatními společného, jaké jsou moje životní postoje. Program přispívá k tomu, že účastníci více porozumí sami sobě a budou vnímavější i k povahovým odlišnostem ostatních lidí. Program je vhodný pro humanitně orientované studijní obory či obory z oblasti pomáhajících profesí. 
Délka programu: 90 - 120  minut (dle aktivity a počtu účastníků)
 

 Láska z blízka

Program je zaměřený na oblast partnerských vztahů. V průběhu programu dostanou účastníci prostor k ujasnění si, vyjádření i porovnání názorů a postojů s ostatními spolužáky. V případě zájmu je možné přenést program z obecné do osobnější roviny a věnovat se některým situacím z oblasti partnerských vztahů a být tak inspirací pro způsob řešení konkrétních problémů.  Podoba programu je z velké části variabilní.
Délka programu: 90 - 120 minut (dle aktivity a počtu účastníků)


 

Životní styl


 Trefa

Cílem nabízeného programu je vést účastníky k přemýšlení o životních  stylech, o tom, co jeho volbu ovlivňuje, který životní styl sami preferují a co mohou udělat proto, aby svůj život takto směřovali. Program nabízí také možnost ujasnit si svůj žebříček hodnot. Diskutovat budeme i o rizikovosti, výhodách a nevýhodách některých životních stylů.
Program je vhodný pro 2. a vyšší ročníky.
Délka programu: 120 – 150 minut (dle aktivity a počtu účastníků)

 Jen tak na zkoušku

Již tradiční program Centra.
Program si neklade za cíl poskytovat základní informace o drogovém tématu, ale chce nabídnout prostor pro introspekci a přemýšlení o tom, jak se vztah k droze v průběhu času u jednotlivce vyvíjí a jaké má důsledky pro jeho hodnotový žebříček a životní styl. V programu pracujeme také s nelehkým tématem životních změn a ztrát.
Délka programu: 90 - 120 minut (dle aktivity a počtu účastníků)


 
 

Programy selektivní primární prevence

Změna

Program je určen pro třídy, ve kterých je potřeba z nejrůznějších důvodů věnovat aktuálně více pozornosti vzájemným vztahům mezi spolužáky, navzdory tomu, že zatím nelze hovořit o vystupňovaných problémech ve smyslu šikany. Jedná se například o kolektivy, kde panuje vzájemná nevraživost, potíže v komunikaci a rozladění z celkové atmosféry ve třídě.

Program může přinést inspiraci k řešení  ve třídách, kde se žáci obtížně domlouvají  na společných akcích, mají tendence  k vzájemným  intrikám, vyčleňování či kastování, nezdravé rivalitě,   projevům netolerance vůči odlišnosti.

Program se hodí i pro třídy, kde v minulosti došlo k událostem, které negativně zasáhly do běžného chodu a ovlivnily celkové  vztahové klima (např. krádež, podvod, vandalismus,  užívání či distribuce omamných látek, konflikty s pedagogy,  ztráta nebo naopak příchod spolužáka či pedagoga…) .

Tyto potíže se často objevují  např. v početných kolektivech, v kolektivech kde se studenti navzájem moc neznají a nemají mnoho možností se poznat prostřednictvím společných zážitků, v kolektivech kde dochází k častým obměnám ve složení, nebo ke střídání třídních učitelů, v kolektivech jejichž součástí je jeden či více problémových jedinců, či jedinců s individuálními  zvláštnostmi

Cílem programu je zmapovat stávající situaci, pomoci porozumět souvislostem,  vyjasnit zakázku kolektivu a pedagoga a pomoci nastartovat a udržet  pozitivní změnu.

Program probíhá ve 3 navazujících blocích (délka bloku přibližně 120 minut), časově zasazených do období max. 3 měsíců.  Všechny 3 bloky je nutno objednat již v úvodu  spolupráce. Program objednávají  ŠMP a TU dané třídy.

Před vyplněním standardní  objednávky  je však nutné domluvit si konzultaci přímo s lektory programu (telefonicky, mailem). Tato úvodní komunikace slouží k potvrzení   indikace programu pro danou třídu, zmapování dosavadních opatření realizovaných školou a k formulaci základních cílů programu.

Všechna setkání se třídou probíhají v prostorách Poradenského centra,  za přítomnosti a aktivní účasti TU. Pro tento typ programu není nutné zajistit písemný souhlas zák. zástupců nezletilých žáků. (Výjimkou může být situace, kdy dojde v průběhu ke změně programu selektivní primární prevence na program indikované primární prevence. V takovém případě je potřeba písemný souhlas dodatečně zajistit. Tato situace však nastává zřídka.)

Délka programu:  3 setkání se třídou po cca  120  minutách  (dle aktivity a počtu účastníků)


 

Programy indikované primární prevence

Intervenční program

Program je určený pro třídní kolektivy, které mají problémy v oblasti narušených vztahů mezi žáky ve třídě. Jeho cílem je otevření konkrétní problémové oblasti, její pojmenování a hledání možností řešení. Lektoři se rovněž snaží posoudit potenciál třídního kolektivu pro další práci na daném problému.

 

Program je zaměřen na :

·         mapování vztahů mezi žáky ve třídě a další práci se vztahy mezi žáky

·         mapování schopnosti třídy spolupracovat a motivace třídy řešit svůj problém

·         mapování způsobu komunikace v rámci třídy a práci s problémem v této oblasti

·         mapování pozice jednotlivých žáků v kolektivu

·    pomoc při práci se třídou, u niž byla odhalena šikana (konzultace dalších výchovných opatření v rámci školy,  nabídka individuálního poradenství pro jednotlivé studenty či pedagogy, následná spolupráce při řešení problému  v kolektivu formou několika dalších setkání se třídou)

·         dlouhodobou spolupráci se třídou, zaměřenou na rozvíjení a podporu kooperativních vztahů a kohezi třídy

 

Je nutné, aby třídu na program doprovázel třídní učitel, který po dohodě s lektory má možnost se přímo programu účastnit.

Program probíhá zpravidla v několika setkáních, podrobnější podmínky realizace programu jsou součástí domluvy na osobní konzultaci třídního učitele s lektory programu.

UPOZORNĚNÍ! 

Pro tento program platí zvláštní podmínky objednávání:

1. Třídní učitel, ve spolupráci se školním metodikem prevence, si telefonicky zajistí termín pro osobní konzultaci s lektory programu, na jejímž základě se dohodne další postup - případně termín a čas konání programu se třídou.

2. Po konzultaci je nutno na adresu Centra zaslat podrobnou písemnou objednávku, která zahrnuje: popis aktuální problematiky třídy, dosavadní způsoby řešení ze strany školy a razítko školy s podpisem vedení školy (Formulář objednávky obdržíte).

3. Škola dále zajišťuje souhlasy rodičů s účastí jejich dítěte na programu. (Jedná se o program, který ve svojí podstatě nemůže být anonymní a je tedy nutný souhlas zákonných zástupců dětí nebo zletilých dětí a rodiče jsou informováni.)

4. Lektoři budou s doprovázejícím pedagogem ještě před začátkem programu mluvit podrobně o aktuální situaci ve třídě a po ukončení programu s ním budou konzultovat jeho průběh, případně se domluví na další spolupráci, či doporučení (např. dlouhodobější nadstavbový program v rámci Poradenského centra). Je tedy potřeba počítat s časovou náročností programu (cca 120 minut samotný program + cca 30 minut rozhovor s pedagogem po programu a cca 15 min. před programem).

5. Výstupem z programu je zpráva (zahrnuje popis průběhu a jednotlivá doporučení), která je zaslána na ředitelství školy. Znění zprávy je formulováno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

6. Po ukončení následných programů se třídou se s třídním učitelem nebo v některých případech i s žáky domlouváme na mailovém zhodnocení efektivity programu s časovém odstupu (cca 1-2 měsíců) z jejich pohledu.