Nabídka na školní rok 2019/20

 

Programy primární prevence

pro SŠ a SOUJak si program objednat?

Rezervovat termín programu můžete ŠMP nebo TU osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v čase 9ºº - 11ºº a 13ºº - 15ºº hod.

Vyplněnou objednávku s tématem programu (formulář na našich www) zašlete nejpozději 2 týdny před termínem programu.

Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv, nutná je účast alespoň 75% žáků třídy. Maximální kapacita prostor je  31 žáků. Minimální počet účastníků je 10 žáků.

Délka programu je 120 - 150 minut (dle počtu a aktivity účastníků), programy probíhají v dopoledních hodinách, začátek programu je v 9:00 h - třída by měla být v Centru v cca 8:45 h. 

Doporučujeme před konáním programu připomenout žákům jeho téma a prodiskutovat s žáky jejich očekávání - před samotným zahájením programu je možné sdělit zjištěné lektorům.

Přítomnost a aktivní účast třídního učitele na programu doporučujeme a vítáme.

Programy probíhají většinou v prostorách Poradenského centra.

Nezapomeňte na přezůvky!


Programy vedou Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Nesvadbová, Mgr. Šťastný

 
Objednávka programu ke stažení (formát DOC)Programy všeobecné primární prevence  

Podpora zdravých vztahů ve třídě


Tyto programy jsou zaměřené na prohloubení spolupráce, komunikace, vzájemného poznání se. Jsou určeny pro třídní kolektivy, kde nejsou narušené vzájemné vztahy.


Pro třídy, kde se objevují závažnější problémy ve vztazích, doporučujeme využít nabídky programů selektivní nebo indikované prevence.

 Na jedné lodi

Již tradiční  a osvědčený program našeho Centra.
Potřebujete více stmelit nově vzniklý třídní kolektiv? Žáci ve třídě se ještě dobře neznají? Třídní učitel by rád příjemně nastartoval svou spolupráci s novou třídou? Program je vhodný pro I. ročníky v průběhu 1. pololetí školního roku. Je zaměřený na bližší seznámení, překonání počátečních rozpaků a společné prožití si zajímavých situací i zábavných her.

 Společně na Měsíc

Potřebujete podpořit spolupráci ve třídě, máte pocit, že třída je plná individualit a ve chvíli, kdy má třída pracovat jako tým, vázne to?
Žáci zažijí situaci, v rámci které budou řešit úkol jako tým, musí si pomáhat a důvěřovat si navzájem, budou mít také prostor poskytnout si vzájemně pozitivní zpětnou vazbu.
Cílem programu je volnou formou podpořit spolupráci mezi žáky třídy.

 Expedice

Cílem programu je ověřit si úroveň efektivní komunikace na verbální i neverbální úrovni,  v rámci kolektivu,  při řešení různých situací. Je to i příležitost vyzkoušet, zda jsou účastníci schopni si navzájem naslouchat, sdělovat své názory, vzít v úvahu názory jiných  a domluvit se. Maximální kapacita tohoto programu je 30 účastníků, minimální 15 účastníků.

Sám sobě psychologem

Cílem programu je ujasnit si své životní postoje a popřemýšlet o svých vlastnostech, o tom v čem jsem jedinečný a co mám naopak s ostatními společného. Program přispívá k tomu, že účastníci více porozumí sami sobě, zároveň mohou hlouběji poznat své spolužáky.
 


Životní styl

 

Jen tak na zkoušku

Program si neklade za cíl poskytovat základní informace o drogovém tématu, ale chce nabídnout prostor pro introspekci a přemýšlení o tom, jak se vztah k droze v průběhu času u jednotlivce vyvíjí a jaké má důsledky pro jeho hodnotový žebříček a životní styl. V programu pracujeme také s nelehkým tématem životních změn a ztrát. 
 

Programy selektivní primární prevence


 Změna

Program je určen pro třídy, ve kterých je potřeba z nejrůznějších důvodů věnovat aktuálně více pozornosti vzájemným vztahům mezi spolužáky, navzdory tomu, že zatím nelze hovořit o vystupňovaných problémech ve smyslu šikany. Jedná se například o kolektivy, kde panuje vzájemná nevraživost, potíže v komunikaci a rozladění z celkové atmosféry ve třídě.

Program může přinést inspiraci k řešení  ve třídách, kde se žáci obtížně domlouvají  na společných akcích, mají tendence  k vzájemným  intrikám, vyčleňování či kastování, nezdravé rivalitě,   projevům netolerance vůči odlišnosti.

Program se hodí i pro třídy, kde v minulosti došlo k událostem, které negativně zasáhly do běžného chodu a ovlivnily celkové  vztahové klima (např. krádež, podvod, vandalismus,  užívání či distribuce omamných látek, konflikty s pedagogy,  ztráta nebo naopak příchod spolužáka či pedagoga…) .

Tyto potíže se často objevují  např. v početných kolektivech, v kolektivech kde se studenti navzájem moc neznají a nemají mnoho možností se poznat prostřednictvím společných zážitků, v kolektivech kde dochází k častým obměnám ve složení, nebo ke střídání třídních učitelů, v kolektivech jejichž součástí je jeden či více problémových jedinců, či jedinců s individuálními  zvláštnostmi

Cílem programu je zmapovat stávající situaci, pomoci porozumět souvislostem,  vyjasnit zakázku kolektivu a pedagoga a pomoci nastartovat a udržet  pozitivní změnu.

Program probíhá ve 3 navazujících blocích (délka bloku přibližně 120 minut), časově zasazených do období max. 3 měsíců.  Všechny 3 bloky je nutno objednat již v úvodu  spolupráce. Program objednávají  ŠMP a TU dané třídy.

Před vyplněním standardní  objednávky  je však nutné domluvit si konzultaci přímo s lektory programu (telefonicky, mailem). Tato úvodní komunikace slouží k potvrzení   indikace programu pro danou třídu, zmapování dosavadních opatření realizovaných školou a k formulaci základních cílů programu.

Všechna setkání se třídou probíhají v prostorách Poradenského centra,  za přítomnosti a aktivní účasti TU. Pro tento typ programu není nutné zajistit písemný souhlas zák. zástupců nezletilých žáků. (Výjimkou může být situace, kdy dojde v průběhu ke změně programu selektivní primární prevence na program indikované primární prevence. V takovém případě je potřeba písemný souhlas dodatečně zajistit. Tato situace však nastává zřídka.)

 

Programy indikované primární prevence

 Intervenční program

Program je určený pro třídní kolektivy, které mají závažné problémy v oblasti narušených vztahů mezi žáky ve třídě, především jsou to situace, kdy je podezření na šikanování mezi žáky. Cílem programu je navázat na řešení situace školou a následné zpracování tématu s žáky. Cílem je otevření konkrétní problémové oblasti, pojmenování jevů a prožitků, které mezi žáky nastaly a hledání možností řešení směrem ke stabilizaci a ozdravění sociálního klimatu. Je nutná aktivní spolupráce s TU a ostatními pedagogy, kteří do řešení situace vstupují. Součástí programu jsou často i konzultace s pedagogy či vedením školy. 

 

Program je zaměřen na :

·         mapování vztahů mezi žáky ve třídě a další práci se vztahy mezi žáky

·         mapování schopnosti třídy spolupracovat a motivace třídy řešit svůj problém

·         mapování způsobu komunikace v rámci třídy a práci s problémem v této oblasti

·         mapování pozice jednotlivých žáků v kolektivu

·    pomoc při práci se třídou, u niž byla odhalena šikana (konzultace dalších výchovných opatření v rámci školy,  nabídka individuálního poradenství pro jednotlivé studenty či pedagogy, následná spolupráce při řešení problému  v kolektivu formou několika dalších setkání se třídou)

·         dlouhodobou spolupráci se třídou, zaměřenou na rozvíjení a podporu kooperativních vztahů a kohezi třídy

 

Je nutné, aby třídu na program doprovázel třídní učitel, který má možnost se programu přímo účastnit.

Program probíhá zpravidla v několika setkáních, podrobnější podmínky realizace programu jsou součástí domluvy na osobní konzultaci třídního učitele s lektory programu.

UPOZORNĚNÍ! 

Pro tento program platí zvláštní podmínky objednávání:

1. Třídní učitel, ve spolupráci se školním metodikem prevence, si telefonicky zajistí termín pro osobní konzultaci s lektory programu, na jejímž základě se dohodne další postup - případně termín a čas konání programu se třídou.

2. Před konzultací je nutno na adresu Centra zaslat podrobnou písemnou objednávku, která zahrnuje: popis aktuální problematiky třídy, dosavadní způsoby řešení ze strany školy a razítko školy s podpisem vedení školy (Formulář objednávky obdržíte v rámci domlouvání termínu konzultace.).

3. Škola dále zajišťuje souhlasy rodičů s účastí jejich dítěte na programu. (Jedná se o program, který ve svojí podstatě nemůže být anonymní a je tedy nutný souhlas zákonných zástupců dětí nebo zletilých dětí a rodiče jsou informováni.)

4. Lektoři budou s doprovázejícím pedagogem ještě před začátkem programu mluvit podrobně o aktuální situaci ve třídě a po ukončení programu s ním budou konzultovat jeho průběh, případně se domluví na další spolupráci, či doporučení (např. dlouhodobější nadstavbový program v rámci Poradenského centra). Je tedy potřeba počítat s časovou náročností programu (cca 120 minut samotný program + cca 30 minut rozhovor s pedagogem po programu a cca 15 min. před programem).

5. Výstupem z programu je zpráva (zahrnuje popis průběhu a jednotlivá doporučení), která je zaslána na ředitelství školy. Znění zprávy je formulováno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

6. Po ukončení následných programů se třídou se s třídním učitelem nebo v některých případech i s žáky domlouváme na mailovém zhodnocení efektivity programu s časovém odstupu (cca 1-2 měsíců) z jejich pohledu.