Nabídka programů na školní rok 2018/19

 

Preventivní programy 

ZŠ a SŠ Brno - venkovJak si program objednat?

 

Rezervovat termín programu můžete osobně, mailem (sladkova@pppbrno.cz)  nebo telefonicky (tel. 548 526 802) v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hod.

 

Pro definitivní objednání je nezbytné doručení písemné objednávky poštou nebo emailem nejpozději 2 týdny před termínem programu na sladkova@pppbrno.cz (formulář najdete na našich webových stránkách).

 

Pro motivované účastníky je program přínosnější – pomáhá, když si žáci vyberou téma sami a o tématu předem přemýšlejí. Vhodné je téma probrat i s třídním učitelem.

 

Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv, minimální počet žáků je 75%.

 

Délka programu je uvedena u jednotlivých témat, programy probíhají v dopoledních hodinách, začátek programu dle nabízeného termínu.

 

Za bezpečnost dětí během programu odpovídá třídní učitel.

 

Přítomnost a aktivní účast pedagoga na programu vítáme, doporučujeme předem se na tom domluvit se třídou.

 

Programy probíhají na půdě školy (je třeba počítat se zvýšeným hlukem během programu a drobnými prostorovými úpravami ).

 

 Více informací naleznete v podmínkách poskytování programů Poradenského centra

 

Programy vede Mgr. Lenka Cupalová, Mgr. Jana Ferdová, Mgr. Nikol Nesvadbová

   a Mgr. Martin Šťastný.


 

Objednávka programu ke stažení (formát DOC)


 

Preventivní programy

PROGRAMY VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ (vhodnost tématu pro vaši třídu s námi můžete telefonicky konzultovat).

Délka každého programu je přibližně 60 - 120 min.

 

Prevence kouření                       

Cílová skupina: žáci 3.-5. ročníku ZŠ

Cíl programu: vysvětlení pojmu zdravý životní styl, jeho výhody, negativní účinky kouření, umění odmítnout

Pomůcky: prosím o nachystání bonbónů do krabičky

Časová dotace:  2 vyučovací hodiny

 

 

Drogy – energetická bomba                 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ (8. a 9.ročník ZŠ)

Cíl programu: pochopit smysl a význam trestného činu nedovolené výroby a držení omamné a psychotropní látky aplikovat zákon v konkrétních životních situacích uvědomit si nebezpečnost drog formovat odmítavý postoj k drogám rozvíjet komunikační dovednosti

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 

Dobrodružná cesta 

Cílová skupina: žáci 3.-6.ročníku ZŠ

Cíl programu: stmelovací program, díky hravé formě vhodný zejména pro mladší žáky. Má pomoci učiteli seznámit se třídou, sledovat postoje žáků ve třídě, rozdíly mezi dívkami a chlapci. Uvědomit si vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 

Tady a teď

Cílová skupina: žáci 7.-9.roč. ZŠ

Cíl programu: interaktivní a hravý stmelovací program zaměřený na týmovou spolupráci. Program lze přizpůsobit i pro nově vzniklé třídní kolektivy. Má pomoci učiteli seznámit se třídou, sledovat postoje žáků ve třídě, rozdíly mezi dívkami a chlapci. Uvědomit si vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti. Program není určen pro kolektiv, kde je podezření na narušené vztahy mezi žáky.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 

Aby bylo ve třídě bezpečno 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Cíl programu: zaměříme se na principy vzniku šikany, jak šikanu rozpoznat a díky tomu se jí i účelněji bránit. Preventivní program pro třídy, v nichž se šikana v žádné podobě nevyskytla.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 

 

Zájmy chráněné trestním zákonem

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ (8., 9.ročník), žáci SŠ

Cíl programu: Seznámit se se zájmy (hodnotami) chráněnými trestním zákonem, s definicí trestného činu.

Rozvíjet sebepoznání (členové skupiny konfrontují své představy s představami ostatních)

Zjišťování postojů ostatních a rozvoj tolerance k odlišným    

názorům. Přehodnotit vybrané trestné činy podle svého žebříčku hodnot.

Časová dotace: 60 minut

 

Cesta labyrintem města  

Interaktivní desková hra, která vede k diskusi o různých formách rizikového chování (šikana, závislost, extremismus aj.). Hru je možné si zapůjčit v Poradenském centru Sládkova 45, Brno. 

 

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Šance aneb Aby nám spolu bylo dobře  

Před realizací programu je nutná účast třídního učitele na učitelské skupině.

Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ

Cíl programu: Pomoci učiteli seznámit se se třídou, sledovat postoje žáků ve třídě, rozdíly mezi dívkami a chlapci. Uvědomit si vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti, tendenci k individualizaci výkonu, míru kooperace skupiny, touhu jednotlivců vyniknout. Včasné zachycení některých varovných symptomů rizikového chování, které mohou být podkladem pro následnou intervenci. Podmínkou realizace programu je domluva na konkrétní podobě programu, která proběhne na osobním setkání v Poradenském centru.

Časová dotace: 2 – 3 vyučovací hodiny

 

  

PROGRAMY INDIKOVANÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE


Intervenční program                            

Před realizací programu je nutná účast třídního učitele na učitelské skupině.

Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ

Cíl programu:Pomoci učiteli s řešením obtížných situací v rámci třídního kolektivu. Program je zaměřený na získání základní orientace v konkrétním třídním kolektivu a problémové oblasti, se kterou třída přichází. Rovněž se lektoři snaží posoudit potenciál třídního kolektivu pro další práci na daném problému. Pro objednání je nezbytný souhlas ředitele školy a je důležité i získat souhlas zákonných zástupců.

Podmínkou realizace je aktivní zapojení třídního učitele po celou dobu programu i jeho další aktivní práce na řešení situace ve třídě. Nutná je také osobní konzultace v Poradenském centru před zahájením spolupráce (nejméně týden před realizací programu) a po ukončení programu. Zde bude domluvena i konkrétní podoba programu (tedy termín, místo konání, časový rozsah a cíle společné práce).

Nezbytnou součástí programu je také písemná zpráva o aktuálním dění a realizovaných opatřeních ve třídě v časovém odstupu od ukončení spolupráce.

Časová dotace: 3 - 4 vyučovací hodiny