Preventivní programy pro ZŠ na rok 2019/20

Programy v Poradenském centru jsou interaktivní, zážitkové, kladou důraz na aktivní spolupráci účastníků a využívají hry v procesu poznávání.

Objednat třídní kolektiv na program můžete osobně nebo telefonicky na čísle 548 526 802

Pro závazné objednání je ale nezbytné doručení objednávky (minimálně 14 dní předem) poštou nebo mailem na sladkova@pppbrno.cz. V případě programu indikované primární prevence je nutná osobní schůzka s třídním učitelem.

 

Z organizačních důvodů objednávky přijímáme vždy na aktuální pololetí.

 

Programy v Poradenském centru začínají v 9:00, délka a intenzita programu je určena především mírou aktivity a motivace účastníků ke spolupráci. Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv s minimální účastí 75% třídy. Třída se dostaví 10 - 15 minut před začátkem programu

 

Za třídu zodpovídá třídní učitel, proto vyžadujeme jeho přítomnost v Centru po celou dobu programu. Aktivní účast pedagoga v programu vítáme. Při další práci se třídou budete moci navázat na dění na programu.

 

Doporučení na závěr:

Téma programu vyberte společně s žáky – pro motivované účastníky je program přínosnější.

Pokud byste si s čímkoli nevěděli rady, nebo potřebovali pomoci s výběrem vhodného programu, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle, nebo skrze email (viz výše).

Objednávka programu ke stažení (formát DOC).

 

Přezůvky pro účastníky programu vezměte s sebou.


Preventivní programy


    Programy všeobecné primární prevence 

Interaktivní programy všeobecné primární prevence pro žáky ZŠ (vhodnost tématu pro vaši třídu s námi můžete telefonicky konzultovat). Délka každého programu (pokud není uvedeno jinak) je přibližně 90 - 120 min.

 

Drogy

 

Programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek.

  

Popletená pohádka  (3.-5. tř.) - program věnovaný  prevenci kouření a užívání alkoholu formou pohádkového příběhu.

Drogy info (6.-9.tř) - informativně zaměřený program pro starší žáky, který se vedle legálních (alkohol, cigarety) věnuje i nelegálním návykovým látkám. Je možné navázat programem Zážitky na dluh.

 

Zážitky na dluh (8.-9. tř.) - já a „zakázané ovoce”, co pro mě znamená droga, proč se drogy berou, jak ovlivňují život, jak pomoci při problémech s nimi. Rozvoj dovedností, jak čelit nabídce návykové látky. Program předpokládá základní znalosti žáků o drogové problematice.

 

Spolupráce ve třídě

Rozvojové programy pro třídy sestavené z her zaměřených na sebepoznání a poznávání se navzájem, spolupráci, komunikaci a posílení koheze kolektivu.

 

Dobrodružná cesta (3-6.tř.) – stmelovací program, díky hravé formě vhodný zejména pro mladší žáky. Celý program doprovází metafora společného výletu, během kterého žáci zažívají různá „dobrodružství”.

 

Cech badatelů (7.-9. tř.) – interaktivní a hravý stmelovací program zaměřený na týmovou spolupráci. Celý program je zasazen do příběhu, jehož děj ovládají žáci svými činy. Program není určen pro kolektiv, kde je podezření na narušené vztahy mezi žáky (více viz selektivní a indikovaná primární prevece).

 

Vztahy

 

Programy zaměřené na problematiku mezilidských vztahů.

 

Komunikace hrou (6.-9. tř.) – cílem programu je zamyslet se nad tím, co pomáhá při komunikaci s druhým člověkem, co naopak škodí a vyzkušet si řešení konfliktů na modelových situacích.  Program není určen pro kolektiv, kde je podezření na narušené vztahy mezi žáky (více viz selektivní a indikovaná primární prevece).

 

Kluci a holky (7.-9. tř.) – aneb když se chcete dozvědět, jak upoutat druhé pohlaví, co považují za zajímavé holky na klucích a kluci na holkách. Rozvoj dovedností orientovat se a pohybovat se v „prvních láskách”, seznámení se s fázemi partnerského vztahu a společné zamyšlení se nad situacemi, které takový vztah může přinést

  

Svět mýma očima (8.-9. tř.) - program žákům umožňuje zamyslet se a diskutovat nad příběhem, který jim předkládá konflikt různých hodnot a naráží také na témata předsudků, tolerance a morálky. Program je vhodný pro třídy, které rády diskutují.

 


Ostatní

 Programy zaměřené na jiné formy rizikového chování.

 

Bezpečná síť (5.-6. tř.) – v rámci programu hledáme rozdíly mezi komunikací na internetu a tváří v tvář, bavíme se o sociálních sítích. Na modelových situacích se potom věnujeme jednotlivým rizikům, se kterými se děti mohou setkat.

 

Cesta labyrintem města (6.-9. tř.) – žáci hrají interaktivní deskovou hru, která vede k diskusi o různých formách rizikového chování (šikana, závislost, extremismus aj.). Nejedná se o program realizovaný Centrem - hra je k zapůjčení v Poradenském centru.

 

    Program selektivní prevence 

 

Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ

Cíl programu: Program je určen pro třídní kolektivy v počáteční fázi narušených vztahů. Cílem programu je včasné zachycení rizikového chování a stanovení dalšího postupu práce se třídou. Program umožní učiteli seznámit se blíže se třídou, identifikovat rizikové projevy chování, zmapovat názory a postoje žáků ve třídě i míru kooperace a koheze. Součástí programu je i úvodní osobní konzultace s lektory v prostorách Poradenského centra, na které bude dohodnuta konkrétní podoba programu.

Časová dotace: 150 - 180 minut

 


 

    Program indikované prevence

Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ

Cíl programu: Program je určen pro třídní kolektivy, které se nachází v pokročilejší fázi narušených vztahů. Cílem programu je pomoci učiteli a škole s řešením obtížných situací v rámci třídního kolektivu a stanovení dalšího postupu při práci se třídou. 

Náplní programu je diagnostika sociálního klimatu třídy, identifikace nevhodných vzorců chování, pojmenování konkrétních problémů mezi žáky a podpora zdravých vztahů ve třídě formou hledání konstruktivního řešení.

Pro objednání je nezbytné zajistit souhlasy zákonných zástupců žáků. 

Podmínkou realizace je aktivní zapojení třídního učitele po celou dobu programu i jeho další spolupráce na procesu řešení, včetně osobní konzultace v Poradenském centru před zahájením spolupráce a po ukončení programu. Zde bude domluvena i konkrétní podoba programu (tedy termín, místo konání, časový rozsah a cíle společné práce a další podmínky realizace programu).

Z hlediska smysluplnosti a efektivity je také důležité, aby se programu účastnil celý kolektiv třídy.

Časová dotace: 150 - 180 minut.

Objednávka programu indikované prevence ke stažení zde