INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

Dne 1. září 2014 byl spuštěn rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.

 

 

V letech 2009-2011 vznikl v České republice velice originální návrh celonárodního systému školské prevence rizikového chování. Tento návrh byl vyústěním více než desetileté práce stovek profesionálů v prevenci po celé České republice, pracujících v několika desítkách institucí, které se nakonec do celé akce zapojily. Tato práce byla realizována v rámci projektu po názvem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205  ESF  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Všechny výsledky a výstupy projektu byly předány lidem z praxe a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pak uvedenou vizi dále rozpracovalo a rozhodlo se ji prakticky ověřit. Tak vznikla myšlenka pilotní implementace, při které by se ve vybraných krajích České republiky hlavní komponenty celého systému otestovaly a na dostatečném počtu škol, pedagogů a dětí bylo ověřeno, zda je tento systém skutečně realizovatelný v praxi.

 

Tak vznikla idea ústící až do společného projektu 4 krajů ČR (Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj a Severočeský kraj), který nakonec dostal složitý název Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017). Hlavním smyslem a cílem tohoto projektu je pečlivě ověřit na přibližně 4 tisících dětí jednotlivé komponenty navrženého celonárodního systému školské prevence rizikového chování v praxi a zjistit, za jakých podmínek (materiálních, technických, personálních a ekonomických) by je bylo možné realizovat ve všech krajích ČR, pokud o to tyto kraje a základní školy na jejich území budou mít zájem. Jde tedy o ověření podmínek postupné implementace a vytvoření plánu, jak ji krok za krokem provést, v jakém pořadí kroků, a s čím vším je třeba počítat. Jaké výhody a nevýhody takový systém na národní úrovni bude mít a co od něj je možné očekávat.

 

Jednotlivé komponenty projektu reprezentují tři hlavní pilíře celého systému:

 

(1) ucelený model posuzování a hodnocení kvalifikací pro preventivní práci s dětmi v rámci školní prevence rizikového chování,

 

(2) jednotný systém hodnocení a řízení kvality, zahrnující standardy kvality pro pracovníky, pro dílčí programy a intervence a pro jejich poskytovatele (včetně požadavků zahrnujících bezpečnost dětí, rodičů i pracovníků), a jednotný systém kontroly a hodnocení výkonosti,

 

(3) model kurikula preventivních aktivit pro základní školu od první do deváté třídy pro všechny typy rizikového chování s modulárním řešením kombinování preventivní práce dle věku,  tematické oblasti rizikového chování a náročnosti cílové skupiny (tato komponenta zahrnuje též databanku příkladů dobré praxe).

 

Projekt v průběhu léta a podzimu 2015 představí hlavní výsledky, které budou zdarma k dispozici školám i jejich zřizovatelům a provozovatelům a které umožní zahájit širší veřejnou diskusi o dalším směřování školské prevence rizikového chování v České republice. Tato diskuse by pak následně měla vyústit v rozhodnutí dotčených ministerstev uvést celý systém, nebo jeho úspěšné části do praxe. Klíčem k úspěchu je však nyní právě ověření všech dílčích komponent v praxi a formulace jasného plánu případného zavedení do škol.

 

 

 

Název projektu:

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Zkrácený název:                      VYNSPI 2


Registrační číslo:                         OP VK CZ.1.07/1.1.00/53.0017


Doba realizace projektu:          1.9.2014 -31.7.2015

Realizátor projektu:                 Klinika adiktologie
                                                    1. LF UK a VFN v Praze
                                                    Apolinářská 4
                                                    128 00 Praha 2
                                                    Česká republika

Sborník příspěvků z konference k projektu zde ke stažení.